Giáo viên tiếng Nhật tại việt Nam, đã đạt được chứng nhận EII tại Tokyo, tốt nghiệp trường Tokyo International University, với hơn 6 năm Biên, Phiên dịch tiếng Nhật và tiếng Việt tại Việt Nam.

Lĩnh vực: Tài Chính, Ngân hàng, Giáo Dục, Xây Dựng, Kỹ thuật chung..